Smluvní podmínky

Obchodní podmínky a podmínky užití webových stránek www.firmy-ekatalog.cz

(dále jen „Podmínky“)

Provozovatelem webových stránek www.firmy-ekatalog.cz je: Július Slávik., so sídlom Topoľčianska 21, 851 05 Bratislava,  Email: julesslavik@gmail.com,   info@firmy-ekatalog.cz (dále jen „Provozovatel“). Provozovatel poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům služby, produkty, kontaktní a další údaje registrovaných firem, internetové stránky a aplikace umístěné na webových stránkách firmy-ekatalog.cz (dále jen „Služby“).

I.Úvodní ustanovení

 1. Provozovatel provozuje elektronický portál neboli katalog firem, institucí a agentur na internetové stránce www.firmy-ekatalog.cz (dále jen „Katalog Firem“). Provozovatel, v Katalogu Firem, zveřejňuje informativní a kontaktní profily (dále jen „Profily“) jednotlivých firem, společností, institucí, podniků, spolků a agentur (dále jen „Firem“) a umožňuje, aby Firmy měli možnost prostřednictvím Katalogu Firem získávat zakázky od Zákazníků a Zákazníci si mohli efektivně vybrat Firmy na základě jejich Profilu.
 2. Podmínky upravují práva a povinnosti osob používajících Katalog Firem (dále jen „Zákazník“) při každém vstupu na webové stránky Katalog Firem a stejně tak i další související právní vztahy.
 3. Zákazník svým vstupem na Katalog Firem stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
 4. Provozovatel může znění podmínek měnit nebo doplňovat. Vždy aktualizované Obchodní (smluvní) podmínky jsou přístupným způsobem uvedeny na webové stránce www.firmy-ekatalog.cz tak, aby se s nimi mohl Zákazník bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají plné platnosti okamžikem jejich zveřejnění v Katalogu Firem.

II.Pravidla užití webových stránek Firmy-Ekatalog.cz

 1. Přístup a používání Katalogu Firem je bezplatné. Zákazník však nese náklady jemu vzniklé v souvislosti s realizací přístupu a používání Katalogu Firem (náklady na počítač, internetové připojení aj.).
 2. Veškerý obsah serveru Katalog Firem týkající se vložených firem je veřeně dostupný.
 3. Provozovatel poskytuje Katalog Firem Firmám, které si sami vyplňují svůj Profil a neodpovídá za obsah informací (textů, obrázků, souborů) zveřejňovaných Firmami v Katalogu Firem. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah (jeho pravdivost, přesnost, úplnost a formu) materiálů zveřejňovaných v Katalogu Firem ani za případné nekalosoutežní jednání prostřednictvím Katalogu Firem.
 4. Provozovatel neodpovídá za porušení osobnostních nebo autorských práv informací (fotografií, textů atd.) zveřejněných Firmami.
 5. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných v Katalogu Firem.
 6. Provozovatel není účastníkem smluvních vztahů mezi Firmou a Zákazníkem. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu vzniklou Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s plněním zakázky Firmou.
 7. Provozovatel nezaručuje nepřetržitý přístup na Katalog Firem, ani nezaručuje bezpečnost Katalogu Firem. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou Zákazníkovi při užívání Katalogu Firem, včetně případné škody vzniklé při stahování souborů zveřejněných v Katalogu Firem, škody způsobené nepřístupností, poruchou Katalogu Firem nebo počítačovými viry. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenášeným informacím a datům Zákazníka.
 8. Kliknutím na některé odkazy v Katalogu Firem může dojít k přesměrování na webové stránky třetích stran.
 9. Zákazník nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem do systému Katalog Firem.
 10. Provozovatel si vyhrazuje právo na upravení, odstranění nebo přesunutí Profilu Firmy do příslušné kategorie kdykoliv je to nutné.
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či znemožnit přístup Zákazníka na Katalog Firem.
 12. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či znemožnit přístup Firmě na Katalog Firem.
 13. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozastavit zobrazování Profilu Firmy v Katalogu Firem při zásadním porušení těchto Obchodních Podmínek.

 

III.Pravidla pro vkládání Firem

 1. Do databáze Katalogu Firem se může zaregistrovat jakákoliv podnikatelská osoba nebo subjekt působící na území ČR a SR s platným povolením provozovat podnikatelskou činnost včetně jeho poboček. Do databáze Katalogu Firem se nadále mohou registrovat ostatní Firmy, které vyvýjejí ziskovou i neziskovou činnost (např. Státní organizace, sdružení a zařízení.
 2. Do Katalogu Firem lze udávat informace pouze o aktivních českých Firmách nebo mezinárodní firmy, které jsou zastoupeny v ČR a SR.
 3. Každá Firma může uvést do svého profilu tolik informací, kolik sama uzná za vhodné. Bere však navědomí, že veškeré udané údaje v Profilu Firmy jsou veřejně dostupné.
 4. Firma se zavazuje vkládat informace v souladu s aktuální skutečností.
 5. Firma se zavazuje, že nebude vkládat informace, které by vedly k poškozování konkurence nebo nekalosoutěžnímu jednání.
 6. Založení Profilu je na dobu neurčitou. Firma však má právo požádat o zrušení Profilu v tomto Katalogu Firem
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit nebo smazat údaje, které odporují zákonům ČR a SR nebo které není vhodné zveřejňovat v Katalogu Firem.
 8. Při vkládání Firem jsou ve formuláři označeny položky, které je třeba povinně vyplnit (Obchodní jméno, IČ atd.). Bez jejich zadání není možno řádně dokončit Profil Firmy.
 9. Při zakládání Profilu musí každá Firma vyplnit firemní e-mail, na který ji mohou být zaslány, v případě ztráty, přihlašovací údaje. Tento kontaktní e-mail může také sloužit pro zasílání technických a propagačních informací Provozovatele Katalogu Firem. Firma je nucena vyplnit i druhý e-mail, na který ji budou chodit data z kontakního formuláře umístěného v jejím Profilu.

IV.Práva a povinnosti Zákazníka

 1. Zákazník prohlašuje vůči provozovateli, že:
 1. Je plně způsobilý k právním úkonům nebo je zastoupen zákonným zástupcem – to zejména s ohledem na svůj věk.
 2. Se před zahájením užívání Katalogu Firem důkladně seznámil s těmito Podmínkami a že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.
 3. Veškeré údaje, které zveřejňuje v Katalogu Firem a které poskytuje Provozovateli, jsou pravdivé, úplné a přesné.
 4. Nebude používat Katalog Firem, pokud by jeho použitím došlo k porušení právních předpisů.
 5. Bude používat Katalog Firem jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Zákazníků nebo Provozovatele.
 6. Bude používat Katalog Firem pouze v souladu s jeho určením.
 1. Zákazník je povinen při užívání Katalogu Firem dodržovat právní předpisy a je povinen vždy respektovat práva Provozovatele a Firem, zvláště při nakládání s autorskými díly a s jinými předměty práv duševního vlastnictví. Zákazník zejména nesmí:
 1. Užívat Katalog Firem v rozporu s těmito Podmínkami.
 2. Komerčně využívat kterékoli části Katalogu Firem způsobem, který může poškodit Provozovatele a/nebo Firmu nebo ostatní Zákazníky.
 3. Získávat přihlašovací jména a/nebo hesla Firem.
 4. Zasílat Firmám falešné, podvodné nebo špionážní poptávky.
 5. Předávat obdržené nabídky jakoukoliv formou jiným Firmám.
 6. Šířit nebo měnit grafické a textové materiály Firmám.
 7. Zneužívat, blokovat či měnit jakoukoliv část Katalogu Firem nebo se pokusit narušit chod webu nebo databázi Katalogu Firem.
 8. Používat takový software nebo postupy přístupu do Katalogu Firem, které by mohly negativně ovlivnit provoz Katalogu Firem.

V.Vlastnická a autorská práva

 1. Provozovatel je vlastníkem webu Katalog Firem.
 2. Katalog Firem je autorským dílem. Provozovatel drží veškerá autorská a majetková práva vztahující se ke Katalogu Firem.
 3. Údaje v Profilech Firem (jako jsou: texty, fotografie, firemní materiály atd.) jsou autorským dílem Firmy a Firmy na ně uplatňují veškerá vlastnická práva. Jakékoliv šíření těchto firemních údajů je zakázáno, pokud k takovému jednání neudělil Provozovatel předem souhlas.

VI.Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Katalogem Firem se řídí právním řádem České a Slovenské republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Katalogu Firem realizován.
 2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 3. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.10. 2014.

 

V Bratislave dne 1.10.2014